ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពក្នុងបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពក្នុងបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ ៖