លទ្ធផលនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការ​ដោះស្រាយ​ការកកស្ទះសំណុំរឿង​នៅតាមសាលាដំបូង​រាជធានី​ ខេត្តរយៈពេល២២២ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌បង្ហាញលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល២២២ថ្ងៃនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង នៅតាមបណ្តាសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ត ទូទាំងប្រទេស គណ:កម្មការបានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកកស្ទះទាំងដំណាក់កាលអយ្យការ ទាំងដំណាក់កាលស៊ើបសួរ និងទាំងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ ចំនួនសរុបជាង ៣៥ ១០០ សំណុំរឿង ស្មើនឹង ៨៩% នៃសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកកស្ទះទាំងអស់។ នេះបើតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្ត (គ.យ.ក.ស.)។